Các công cụ dùng để tính toán vách diện tích và giá thi công vách ngăn vệ sinh

Máy tính – may_tinh

[may_tinh]

Máy tính khoa học – may_tinh_khoa_hoc

[may_tinh_khoa_hoc]

Tính căn bậc hai – can_bac_hai

[can_bac_hai]

Tính Khai căn – tinh_khai_can

Khai căn, hay căn, căn thức… là phép toán ngược, dùng để tìm cơ số của phép lũy thừa, để khi số b lũy thừa lên với bậc tương ứng thì bằng đúng số a đã cho.
[tinh_khai_can]

Tính lũy thừa – tinh_luy_thua

Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là ab, đọc là lũy thừa bậc b của a, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.
[tinh_luy_thua]

Tính số mũ phân số – tinh_mu_phan_so

[tinh_mu_phan_so]

Phân số cộng, trừ, nhân, chia – cong_tru_nhan_chia

[cong_tru_nhan_chia]

Phần đơn giản hóa – phan_don_gian_hoa

20/60, 3/9 và 1/3 là tương đương số 1/3 là một phiên bản đơn giản của hai con số khác. Với công cụ này, bạn có thể đơn giản hóa phân số.
[phan_don_gian_hoa]

So sánh phân số- so_sanh_phan_so

[so_sanh_phan_so]

Phần chuyển đổi từ hệ thống số thập phân- chuyen_doi_he_thong_so_thap_phan

[chuyen_doi_he_thong_so_thap_phan]

Phần chuyển đổi từ hệ thống số thập phân- chuyen_doi_phan_nho_he_thong_so_thap_phan

[chuyen_doi_phan_nho_he_thong_so_thap_phan]

Tính các loại phần trăm – cac_loai_phan_tram

[cac_loai_phan_tram]

Giải phương trình bậc 2 – giai_phuong_trinh_bac_2

[giai_phuong_trinh_bac_2]
Đánh giá page này