Các công cụ dùng để tính toán vách diện tích và giá thi công vách ngăn vệ sinh

Máy tính – may_tinh
Máy tính khoa học – may_tinh_khoa_hoc

0
Rad
2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=
0
.
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.
=

Tính căn bậc hai – can_bac_hai

=

Tính Khai căn – tinh_khai_can

Khai căn, hay căn, căn thức… là phép toán ngược, dùng để tìm cơ số của phép lũy thừa, để khi số b lũy thừa lên với bậc tương ứng thì bằng đúng số a đã cho.


=

Tính lũy thừa – tinh_luy_thua

Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là ab, đọc là lũy thừa bậc b của a, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.


=

Tính số mũ phân số – tinh_mu_phan_so

Phân số cộng, trừ, nhân, chia – cong_tru_nhan_chia


+
-
×
÷

=

Phần đơn giản hóa – phan_don_gian_hoa

20/60, 3/9 và 1/3 là tương đương số 1/3 là một phiên bản đơn giản của hai con số khác. Với công cụ này, bạn có thể đơn giản hóa phân số.


=

So sánh phân số- so_sanh_phan_so


?

Phần chuyển đổi từ hệ thống số thập phân- chuyen_doi_he_thong_so_thap_phan


=

Phần chuyển đổi từ hệ thống số thập phân- chuyen_doi_phan_nho_he_thong_so_thap_phan

=

Tính các loại phần trăm – cac_loai_phan_tram

?

Tính phần trăm của một giá trị.

Đối với tính toán 20% của 80 viết hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80.

?

Dung dịch:

Tính phần trăm của một giá trị.

%     của ? =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Viết thư cho hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80 để tính toán tỷ lệ phần trăm 20 của 80.

?

Dung dịch:

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

là bao nhiêu % của ? = %
?

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Viết thư cho hộp đầu tiên, 20 hộp thứ hai 40 để tính toán tỷ lệ phần trăm của giá trị thay đổi.

?

Dung dịch:

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Tỷ lệ tăng / giảm   -   ? = %
?

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

Viết thư cho hộp đầu tiên 10, hộp thứ ba 80 so với hộp chọn thứ hai (tăng / giảm) để tính tăng hoặc giảm 10 phần trăm của 80.

?

Dung dịch:

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

% của ? =
?

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số 10 là 5% của số 200

10 x 100 / 5 = 200

?

Çözüm:

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số   %   của số

Giải phương trình bậc 2 – giai_phuong_trinh_bac_2

Giải phương trình ax^2 + bx + c = 0